مشاهده اطلاعات نماد : نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 182: 21847:-2621655
نماد تجاری INTPGPRBFO0981203
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -90.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -90090.00
حداکثر قیمت مجاز 89910.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 35000 -90
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد