مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 179: 21501:-2580140
نماد تجاری IREBOFWBEX0981211
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 520.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -519480.00
حداکثر قیمت مجاز 520520.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 500 522.15
1 500 527.1
1 500 528.1
1 1000 529.1
1 1000 530.01
1 1000 530.1
1 1000 532.54
تعداد حجم قیمت
1 3000 520
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 1000 532.54
1398/11/26 1000 تن 530.1
1398/11/26 1000 530.01
تاريخ حجم قيمت
1398/11/30 500 تن 535
1398/11/30 500 تن 535
1398/11/30 2000 تن 532.2
1398/11/06 500 تن 560