مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 150000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5404: 648532:-77823878
نماد تجاری DPEPDPRMEXM981201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 150000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -183.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -182817.00
حداکثر قیمت مجاز 183183.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 150000 -183
تعداد حجم قیمت
1 150000 -183
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 150000 -183
تاريخ حجم قيمت
1399/03/21 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -143
1399/01/24 6500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -198