مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 150000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 179: 21519:-2582288
نماد تجاری DPEPDPRPEXM981201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 150000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -168.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -167832.00
حداکثر قیمت مجاز 168168.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 150000 -168
تعداد حجم قیمت
1 150000 -168
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 150000 -168
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد