مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران)

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5378: 645374:-77444907
نماد تجاری ILGPJPRBFC1990112
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1398/11/27
نام تجاری کالا گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران)
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -80.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -80080.00
حداکثر قیمت مجاز 79920.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
1 500 -105
1 500 -67
1 500 -64.5
1 500 -63
2 500 -59.5
2 500 -59
1 500 -57
1 500 -55.88
1 500 -55.87
2 500 -55
1 500 -54.88
1 1000 -65.5
1 1000 -65
1 4000 -45
1 6000 -49
1 6000 -45
تعداد حجم قیمت
1 10000 -80
تاریخ حجم قیمت
1398/11/27 4000 -45
1398/11/27 6000 تن -45
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد