مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 130000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5401: 648172:-77780670
نماد تجاری DPEKMCABEXM981201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 130000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -4999500.00
حداکثر قیمت مجاز 5000500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 105000 410
تعداد حجم قیمت
1 130000 410
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 105000 410
تاريخ حجم قيمت
1399/03/24 4500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 600
1398/12/24 100000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1398/10/24 4500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 490
1398/09/24 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1398/08/22 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1398/07/23 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 410
1397/01/26 65000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1397/01/26 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1397/01/26 33000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
1396/12/23 20000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 435
123