مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 50000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5400: 648054:-77766527
نماد تجاری DPEKMCABEXW981203
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 50000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 510.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -5099490.00
حداکثر قیمت مجاز 5100510.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 5000 450
1 35000 450
تعداد حجم قیمت
1 50000 450
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 35000 450
1398/11/26 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
تاريخ حجم قيمت
1399/03/17 4500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 600
1399/03/07 4500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 600
1399/02/30 4500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 570
1399/02/13 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 439
1399/02/06 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 439
1399/01/30 125000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 439
1398/12/10 35000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1398/12/10 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1398/11/12 35000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1398/11/12 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1234