مشاهده اطلاعات نماد : گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 184: 22080:-2649607
نماد تجاری DIBBECABEX0981129
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 64152.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 44907.00
حداکثر قیمت مجاز 641520.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 300 64152
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/09/09 20 تن 43,601
1398/09/09 40 تن 43,601
1398/09/09 440 تن 43,601
1398/08/18 20 تن 41,562
1398/08/11 40 تن 41,187
1398/07/29 20 تن 41,293
1398/05/19 20 تن 35,972
1397/12/04 40 تن 36,383
1397/10/29 300 تن 33,028
1397/10/22 40 تن 34,999
123