مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 15000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 177: 21265:-2551828
نماد تجاری DPEORCABEXM981201
نام تولید کننده شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
حجم عرضه 15000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 440.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -439560.00
حداکثر قیمت مجاز 440440.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 12000 435
تعداد حجم قیمت
1 15000 435
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 12000 435
تاريخ حجم قيمت
1398/10/24 42000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1398/09/24 66000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1398/08/25 64000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1398/07/22 64000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1398/05/23 49000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/04/25 50000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 420
1398/03/25 45000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1397/10/24 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 450
1397/07/22 16000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
1397/06/24 16000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 440
12