مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 181: 21778:-2613384
نماد تجاری DIGBEFWBEX0981210
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 61327.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 42929.00
حداکثر قیمت مجاز 613270.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 20 62338
1 80 62449
1 140 63509
1 300 64199
تعداد حجم قیمت
1 300 61327
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 300 64,199
تاريخ حجم قيمت
1398/12/03 20 تن 63,082
1398/12/03 20 تن 63,082
1398/11/30 200 تن 63,082
1398/11/30 80 تن 63,082
1398/11/30 20 تن 63,082
1398/11/19 20 تن 67,371
1398/11/19 280 تن 66,999
1398/11/12 50 تن 65,717
1398/11/12 20 تن 65,717
1398/11/05 200 تن 64,786
12345...>>