مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 40000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 180: 21607:-2592884
نماد تجاری DPEPDCABEXW981203
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 40000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 460.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -459540.00
حداکثر قیمت مجاز 460460.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 40000 460
تعداد حجم قیمت
1 40000 460
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 40000 460
تاريخ حجم قيمت
1398/12/03 60000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/11/16 30000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/10/07 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/09/16 146000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 460
1398/06/27 50000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500
1397/06/18 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/06/11 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/06/04 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/05/23 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1397/05/15 6000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
12