مشاهده اطلاعات نماد : ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 50000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5384: 646082:-77529860
نماد تجاری ITRSZPRBEX0981204
نام تولید کننده پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/11/27
نام تجاری کالا ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)
حجم عرضه 50000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 100.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -99900.00
حداکثر قیمت مجاز 100100.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/05/29 13000 تن
1399/03/18 10000 تن
1399/03/07 10000 تن
1399/02/28 10000 تن
1399/02/20 10000 تن
1399/02/10 10000 تن -30