مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 178: 21413:-2569580
نماد تجاری ILGFJPRBFC0980112
نام تولید کننده شرکت پالایش گاز فجر جم
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1398/11/26
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -80.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -80080.00
حداکثر قیمت مجاز 79920.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 500 -100
1 500 -81
4 500 -80
1 500 -75
1 500 -68.87
1 500 -68
1 500 -66.5
1 500 -64
1 500 -63.87
1 500 -62.5
1 500 -61
1 500 -60.5
1 1000 -76.14
1 1000 -64.5
1 1000 -64
1 1000 -59
1 3000 -47
تعداد حجم قیمت
1 3000 -80
تاریخ حجم قیمت
1398/11/26 3000 -47
تاريخ حجم قيمت
1398/11/02 500 تن -27.9
1398/11/02 500 تن -44
1398/11/02 500 تن -58.91
1398/11/02 1000 تن -65
1398/10/04 500 تن -29
1398/10/04 1500 تن -30
1398/09/06 500 تن -28.9
1398/09/06 500 تن -29.9
1398/09/06 500 تن -33.4
1398/09/06 500 تن -34.9
12