مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 105000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 135: 16254:-1950495
نماد تجاری INLPGPRBFR0990120
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 105000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -40.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -40040.00
حداکثر قیمت مجاز 39960.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 35000 -55
تعداد حجم قیمت
1 105000 -45
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد