مشاهده اطلاعات نماد : نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 105000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 117: 14077:-1689264
نماد تجاری INMPGPRBFR0990120
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 105000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -52.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -52052.00
حداکثر قیمت مجاز 51948.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
2 35000 -55
تعداد حجم قیمت
1 105000 -55
تاریخ حجم قیمت
1399/01/09 35000 -55
1399/01/09 35000 تن -55
تاريخ حجم قيمت
1398/12/05 35000 تن -52