مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل دریایی

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 270000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 133: 16006:-1920778
نماد تجاری IHCPGPRBFR0990120
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1399/01/09
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل دریایی
حجم عرضه 270000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -6.9000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -6906.90
حداکثر قیمت مجاز 6893.10
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 270000 -6.9
1 270000 -6
تعداد حجم قیمت
1 270000 -6.9
تاریخ حجم قیمت
1399/01/09 270000 -6
تاريخ حجم قيمت
1398/12/20 270000 بشکه -6.9
1398/12/20 270000 بشکه -7
1398/12/20 270000 بشکه -7.4
1398/12/07 270000 بشکه -7.5