مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 9: 1120:-134446
نماد تجاری DMTZGFWBEX0990321
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 14885.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10420.00
حداکثر قیمت مجاز 148850.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 50 14885
3 100 14885
1 200 14885
1 300 14885
1 600 14885
تعداد حجم قیمت
1 3600 14885
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 100 14,885
1399/03/06 200 تن 14,885
1399/03/06 50 14,885
1399/03/06 100 تن 14,885
1399/03/06 50 14,885
1399/03/06 600 تن 14,885
1399/03/06 100 14,885
1399/03/06 300 تن 14,885
1399/03/06 50 14,885
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 50 تن 14,087
1399/02/29 25 تن 14,087
1399/02/29 75 تن 14,087
1399/02/29 250 تن 14,087
1399/02/29 50 تن 14,087
1399/02/29 75 تن 14,087
1399/02/29 25 تن 14,087
1399/02/29 100 تن 14,087
1399/02/29 200 تن 14,087
1399/02/29 200 تن 14,087
12345...>>