مشاهده اطلاعات نماد : متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1250
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 0: 2:10
نماد تجاری DMTKVCABEX0990311
نام تولید کننده شرکت متانول کاوه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
حجم عرضه 1250
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 14885.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10420.00
حداکثر قیمت مجاز 1488500.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
2 50 14855
5 50 14885
5 100 14885
1 150 14885
1 550 14885
تعداد حجم قیمت
1 1250 14885
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 550 14,885
1399/03/06 50 تن 14,885
1399/03/06 150 14,885
1399/03/06 50 تن 14,885
1399/03/06 100 14,885
1399/03/06 50 تن 14,885
1399/03/07 100 14,885
1399/03/07 100 تن 14,885
1399/03/07 100 14,885
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 100 تن 14,087
1399/02/29 600 تن 14,087
1399/02/29 550 تن 14,087
1399/02/22 25 تن 14,567
1399/02/22 150 تن 14,339
1399/02/22 25 تن 14,303
1399/02/22 600 تن 14,283
1399/02/22 450 تن 14,283
1399/02/15 25 تن 14,480
1399/02/15 625 تن 14,478
12345...>>