مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 396
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1779: 213506:-25620722
نماد تجاری DPTKSCABEX0990311
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 396
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 112399.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 78680.00
حداکثر قیمت مجاز 1123990.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
1 396 112399
تعداد حجم قیمت
1 396 112399
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 396 112,399
تاريخ حجم قيمت
1399/04/17 220 تن 116,182
1399/04/17 242 تن 116,182
1399/04/17 242 تن 116,182
1399/03/07 396 تن 112,399
1399/02/22 220 تن 112,399
1398/12/14 154 تن 118,134
1398/12/14 154 تن 118,134
1398/12/14 154 تن 118,134
1398/11/20 484 تن 122,803
1398/11/20 220 تن 122,803
12345...>>