مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 29: 3516:-421939
نماد تجاری DHCTZCABEX0990311
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 18798.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 13159.00
حداکثر قیمت مجاز 187980.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
2 25 18798
1 50 18798
3 75 18798
تعداد حجم قیمت
1 300 18798
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 75 18,798
1399/03/06 75 تن 18,798
1399/03/06 75 18,798
1399/03/06 50 تن 18,798
1399/03/06 25 18,798
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 75 تن 17,790
1399/02/29 50 تن 17,790
1399/02/29 50 تن 17,790
1399/02/29 50 تن 17,790
1399/02/29 25 تن 17,790
1399/02/29 50 تن 17,790
1399/02/22 50 تن 15,172
1399/02/22 50 تن 15,172
1399/02/22 25 تن 15,172
1399/02/22 25 تن 15,172
12345...>>