مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2002
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 27: 3295:-395405
نماد تجاری DMTSHCABEX0990311
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/03/06
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2002
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 14885.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10420.00
حداکثر قیمت مجاز 148850.00
حداقل حجم خرید 11
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 11 15899
1 22 15259
1 22 16003
1 22 16503
1 22 20000
1 77 15795
2 77 15910
1 99 14885
1 99 15492
1 99 15639
1 99 15709
1 99 15759
1 99 15789
1 99 15809
1 99 15889
1 99 15909
1 99 15959
1 110 15717
1 242 15599
1 264 15899
1 330 15717
1 605 15696
تعداد حجم قیمت
1 2002 14885
تاریخ حجم قیمت
1399/03/06 22 20,000
1399/03/06 22 تن 16,503
1399/03/06 22 16,003
1399/03/06 99 تن 15,959
1399/03/06 77 15,910
1399/03/06 77 تن 15,910
1399/03/06 99 15,909
1399/03/06 264 تن 15,899
1399/03/06 11 15,899
1399/03/06 99 تن 15,889
1399/03/06 99 15,809
1399/03/06 77 تن 15,795
1399/03/06 99 15,789
1399/03/06 99 تن 15,759
1399/03/06 110 15,717
1399/03/06 330 تن 15,717
1399/03/06 99 15,709
1399/03/06 297 تن 15,696
تاريخ حجم قيمت
1399/02/29 44 تن 16,339
1399/02/29 44 تن 16,189
1399/02/29 55 تن 15,879
1399/02/29 22 تن 15,759
1399/02/29 22 تن 15,698
1399/02/29 330 تن 15,599
1399/02/29 33 تن 15,552
1399/02/29 22 تن 15,429
1399/02/29 22 تن 15,419
1399/02/29 220 تن 15,409
12345...>>