مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 119: 14330:-1719651
نماد تجاری ICDPJPRBFS0990425
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل فوب عسلويه
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -11.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -11011.00
حداکثر قیمت مجاز 10989.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000000 -11
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد