مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 210000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 122: 14645:-1757411
نماد تجاری INLNDPRBMH0990611
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل فوب بندر صادراتي ماهشهر
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 210000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -90.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -90090.00
حداکثر قیمت مجاز 89910.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 210000 -90
تعداد حجم قیمت
1 210000 -90
تاریخ حجم قیمت
1399/04/11 210000 -90
تاريخ حجم قيمت
1399/04/04 210000 تن -90