مشاهده اطلاعات نماد : سبد پایه 994 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 122: 14662:-1759482
نماد تجاری IPOPOPRBFR0990418
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا سبد پایه 994 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 2
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 0.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -999999999.00
حداکثر قیمت مجاز 999999999.00
حداقل حجم خرید 1
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2 0
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/10 1 سبد