مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 2085: 250245:-30029449
نماد تجاری IREBOFWBEX0990426
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 280.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -279720.00
حداکثر قیمت مجاز 280280.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 280
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/02/23 500 تن 350
1399/02/23 500 تن 350
1399/02/20 500 تن 350
1399/02/20 500 تن 350
1399/02/20 500 تن 350
1399/02/17 500 تن 350
1399/02/16 500 تن 350
1399/02/03 1000 تن 377.5
1399/02/03 2000 تن 375.37
1398/12/27 1500 تن 470
123