مشاهده اطلاعات نماد : نفت کوره 280 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 119: 14330:-1719654
نماد تجاری IFTNIPRBMH0990425
نام تولید کننده شرکت ملی نفت ایران
محل تحویل فوب بندر صادراتي ماهشهر
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا نفت کوره 280 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -40.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -40040.00
حداکثر قیمت مجاز 39960.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 35000 -40
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد