مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل دریایی

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 540000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 122: 14651:-1758155
نماد تجاری IHCPGPRBFR0990418
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل دریایی
حجم عرضه 540000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -2.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -2002.00
حداکثر قیمت مجاز 1998.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 540000 -2
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/01/26 270000 بشکه -4
1399/01/09 270000 بشکه -6
1398/12/20 270000 بشکه -6.9
1398/12/20 270000 بشکه -7
1398/12/20 270000 بشکه -7.4
1398/12/07 270000 بشکه -7.5