مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 33000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 121: 14531:-1743732
نماد تجاری DPETOPRBEXW990421
نام تولید کننده شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/04/11
نام تجاری کالا برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
حجم عرضه 33000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -135.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -135135.00
حداکثر قیمت مجاز 134865.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 5000 -135
1 10000 -135
1 18000 -135
تعداد حجم قیمت
1 33000 -135
تاریخ حجم قیمت
1399/04/11 5000 -135
1399/04/11 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/04/11 18000 -135
تاريخ حجم قيمت
1399/04/04 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/04/04 9000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/04/04 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/04/04 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/04/04 4000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/04/04 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/03/31 5000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/03/31 14000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/03/31 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
1399/03/31 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل -135
12345