مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 2841: 340954:-40914516
نماد تجاری IGONDCABEX3990522
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/14
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 370.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -369630.00
حداکثر قیمت مجاز 370370.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 2000 375.52
1 2000 376
1 2000 380.65
1 2000 381.5
1 2000 381.61
1 2000 382.6
1 2000 385.35
1 2000 386.6
2 2000 386.84
تعداد حجم قیمت
1 6000 370
تاریخ حجم قیمت
1399/05/14 2000 386.84
1399/05/14 2000 تن 386.84
1399/05/14 2000 386.6
تاريخ حجم قيمت
1399/07/09 1000 تن 340
1399/07/08 1000 تن 340
1399/06/25 1000 تن 315
1399/05/21 3000 تن 350
1399/05/21 3000 تن 350
1399/04/24 1000 تن 370
1399/04/18 2000 تن 340
1399/04/17 2000 تن 340
1399/03/27 2000 تن 330
1399/03/27 2000 تن 330
12