مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 12000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 1: 57:54
نماد تجاری IGONDCABEX0990525
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/05/14
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 12000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 350.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -349650.00
حداکثر قیمت مجاز 350350.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/05/07 3000 تن 310.06
1399/05/07 3000 تن 305.09
1399/05/07 3000 تن 305
1399/04/24 3000 تن 350
1399/04/24 3000 تن 350
1399/04/03 3000 تن 350
1399/04/03 12000 تن 350
1399/03/20 2000 تن 330
1399/03/20 4000 تن 330
1399/03/13 2000 تن 320
12345...>>