مشاهده اطلاعات نماد : رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 104: 12536:-1504321
نماد تجاری IR2SBCABEX0990705
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/06/29
نام تجاری کالا رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 260.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -259740.00
حداکثر قیمت مجاز 260260.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 200
تعداد حجم قیمت
3 500 250
6 500 260
2 1000 260
1 2000 245
تعداد حجم قیمت
1 3000 260
تاریخ حجم قیمت
1399/06/29 500 260
1399/06/29 500 تن 260
1399/06/29 1000 260
1399/06/29 1000 تن 260
تاريخ حجم قيمت
1399/06/24 1000 تن 260
1399/06/24 500 تن 260
1399/06/24 500 تن 260
1399/06/24 1000 تن 260
1399/06/12 500 تن 271
1399/06/04 500 تن 271
1399/06/04 500 تن 271
1399/06/04 2000 تن 271
1399/05/27 1500 تن 297
1399/05/06 1000 تن 285
123