مشاهده اطلاعات نماد : ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 209: 25097:-3011650
نماد تجاری ITRSZPRBEX0990807
نام تولید کننده پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/07/29
نام تجاری کالا ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه 0.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -999.00
حداکثر قیمت مجاز 1001.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 500
تعداد حجم قیمت
2 10000 0
تعداد حجم قیمت
1 20000 0
تاریخ حجم قیمت
1399/07/29 10000
1399/07/29 10000 تن
تاريخ حجم قيمت
1399/07/13 10000 تن
1399/07/13 10000 تن
1399/05/29 13000 تن
1399/03/18 10000 تن
1399/03/07 10000 تن
1399/02/28 10000 تن
1399/02/20 10000 تن
1399/02/10 10000 تن -30