مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 150
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 233: 28003:-3360371
نماد تجاری DLNPFCABEX0990803
نام تولید کننده شرکت فجر انرژی خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/07/28
نام تجاری کالا نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 150
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 10498.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 7349.00
حداکثر قیمت مجاز 104980.00
حداقل حجم خرید 15
حداقل خرید جهت کشف قیمت 15
تعداد حجم قیمت
1 15 23299
1 60 41499
1 60 45599
1 90 35999
1 150 25002
1 150 35599
1 150 41229
تعداد حجم قیمت
1 150 10498
تاریخ حجم قیمت
1399/07/28 60 45,599
1399/07/28 60 تن 41,499
1399/07/28 30 41,229
تاريخ حجم قيمت
1399/08/05 150 تن 61,222
1399/07/20 150 تن 39,279
1399/07/14 150 تن 29,979
1399/07/06 150 تن 25,002
1399/07/01 150 تن 21,509