مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 234: 28116:-3373941
نماد تجاری DIRESCABEX0990803
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/07/28
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 78611.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 55028.00
حداکثر قیمت مجاز 786110.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 100 79822
2 150 79222
2 200 79222
2 250 80419
1 250 80519
1 800 76000
1 1250 77000
1 2000 78911
تعداد حجم قیمت
1 2000 78611
تاریخ حجم قیمت
1399/07/28 250 80,519
1399/07/28 250 تن 80,419
1399/07/28 250 80,419
1399/07/28 100 تن 79,822
1399/07/28 150 79,222
1399/07/28 150 تن 79,222
1399/07/28 200 79,222
1399/07/28 200 تن 79,222
1399/07/28 450 78,911
تاريخ حجم قيمت
1399/08/06 200 تن 91,290
1399/08/06 25 تن 91,290
1399/08/06 1775 تن 91,290
1399/07/15 100 تن 72,885
1399/07/15 25 تن 72,885
1399/07/15 200 تن 72,885
1399/07/15 250 تن 72,885
1399/07/15 125 تن 72,885
1399/07/15 25 تن 72,885
1399/07/15 1275 تن 72,885
12345...>>