مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 13: 16:49
نماد تجاری IGONDCABEX1990911
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/09/04
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 340.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -339660.00
حداکثر قیمت مجاز 340340.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/08/27 1000 تن 350
1399/08/21 3000 تن 330
1399/08/20 1000 تن 340
1399/08/20 1000 تن 330
1399/08/20 1000 تن 330
1399/08/20 1000 تن 330
1399/08/20 1000 تن 330
1399/08/20 1000 تن 330
1399/08/20 2000 تن 330
1399/08/07 1000 تن 337.18
123