مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 14: 56:6
نماد تجاری INPNDPRBFO0990912
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1399/09/04
نام تجاری کالا نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -150.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -150150.00
حداکثر قیمت مجاز 149850.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد