مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4157: 498887:-59866466
نماد تجاری INLNDPRBFO0990912
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل فوب
تاریخ عرضه 1399/09/04
نام تجاری کالا نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -100.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -100100.00
حداکثر قیمت مجاز 99900.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 35000 -100
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/02/20 105000 تن -100
1400/02/20 70000 تن -100
1399/04/17 35000 تن -90
1399/03/21 35000 تن -89
1399/03/19 35000 تن -88
1399/03/19 35000 تن -89.95