مشاهده اطلاعات نماد : نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 38: 31:17
نماد تجاری ICHNIPRBFK0990919
نام تولید کننده شركت ملي نفت ايران
محل تحویل فوب جزيره خارک
تاریخ عرضه 1399/09/05
نام تجاری کالا نفت خام سنگین شركت ملي نفت ايران در رينگ بین الملل
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -10.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -10010.00
حداکثر قیمت مجاز 9990.00
حداقل حجم خرید 35000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 35000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/10 35000 بشکه نفت خام سنگين 60.68
1398/02/10 35000 بشکه نفت خام سنگين 60.68