مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 38: 44:20
نماد تجاری ICDPJCABEX0990912
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/09/05
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 200.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -199800.00
حداکثر قیمت مجاز 200200.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد