مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل دریایی

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 38: 34:54
نماد تجاری ICDPJPRBFS0990919
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل فوب عسلويه
تاریخ عرضه 1399/09/05
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل دریایی
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -11.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -11011.00
حداکثر قیمت مجاز 10989.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد