مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله آماده عرضه
زمان باقی مانده مرحله 12: 55:45
نماد تجاری IHHBOCABFC1990911
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1399/09/04
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 310.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -309690.00
حداکثر قیمت مجاز 310310.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد