مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1047: 125643:-15077183
نماد تجاری DSZESCABEX0991209
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/04
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 99570.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 69699.00
حداکثر قیمت مجاز 995700.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
4 12000 99570
2 18000 99570
6 30000 99570
2 60000 99570
تعداد حجم قیمت
1 1008000 99570
تاریخ حجم قیمت
1399/12/04 18000 99,570
1399/12/04 18000 ليتر 99,570
1399/12/04 30000 99,570
1399/12/04 12000 ليتر 99,570
1399/12/04 30000 99,570
1399/12/04 30000 ليتر 99,570
1399/12/04 30000 99,570
1399/12/04 12000 ليتر 99,570
1399/12/04 60000 99,570
1399/12/04 30000 ليتر 99,570
1399/12/04 12000 99,570
1399/12/04 60000 ليتر 99,570
1399/12/04 12000 99,570
1399/12/06 30000 ليتر 99,570
تاريخ حجم قيمت
1400/01/23 12000 ليتر 103,975
1400/01/23 30000 ليتر 103,975
1400/01/23 18000 ليتر 103,975
1400/01/23 18000 ليتر 103,975
1400/01/15 12000 ليتر 111,318
1400/01/15 12000 ليتر 111,318
1400/01/15 60000 ليتر 111,318
1400/01/15 30000 ليتر 111,318
1399/10/29 30000 ليتر 88,356
1399/10/23 18000 ليتر 88,356
12345...>>