مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1023: 122801:-14736153
نماد تجاری DIRBACABEX0991210
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/05
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 123063.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 86145.00
حداکثر قیمت مجاز 1230630.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 25 123063
1 150 123063
1 500 123063
1 800 123063
تعداد حجم قیمت
1 2500 123063
تاریخ حجم قیمت
1399/12/05 150 123,063
1399/12/05 800 تن 123,063
1399/12/06 25 123,063
1399/12/06 25 تن 123,063
1399/12/06 25 123,063
1399/12/11 500 تن 123,063
تاريخ حجم قيمت
1400/01/17 50 تن 120,931
1400/01/17 1000 تن 120,931
1400/01/17 75 تن 120,931
1399/12/23 300 تن 128,025
1399/12/23 500 تن 128,025
1399/12/23 50 تن 128,025
1399/12/18 100 تن 128,025
1399/12/18 350 تن 128,025
1399/12/18 1000 تن 128,025
1399/12/18 50 تن 128,025
12345...>>