مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1015: 121830:-14619614
نماد تجاری DSVTBCABEX0991216
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 93054.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 65138.00
حداکثر قیمت مجاز 930540.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
5 30000 93054
9 60000 93054
3 90000 93054
2 120000 93054
تعداد حجم قیمت
1 1200000 93054
تاریخ حجم قیمت
1399/12/09 60000 93,054
1399/12/09 60000 ليتر 93,054
1399/12/09 60000 93,054
1399/12/09 60000 ليتر 93,054
1399/12/09 60000 93,054
1399/12/09 60000 ليتر 93,054
1399/12/09 60000 93,054
1399/12/09 60000 ليتر 93,054
1399/12/09 30000 93,054
1399/12/09 30000 ليتر 93,054
1399/12/10 60000 93,054
1399/12/10 90000 ليتر 93,054
1399/12/11 120000 93,054
1399/12/11 120000 ليتر 93,054
1399/12/11 30000 93,054
1399/12/11 30000 ليتر 93,054
1399/12/11 30000 93,054
1399/12/12 90000 ليتر 93,054
1399/12/12 90000 93,054
تاريخ حجم قيمت
1400/01/23 60000 ليتر 88,887
1400/01/22 60000 ليتر 88,887
1400/01/21 120000 ليتر 88,887
1400/01/21 120000 ليتر 88,887
1400/01/21 60000 ليتر 88,887
1400/01/21 60000 ليتر 88,887
1400/01/21 30000 ليتر 88,887
1400/01/21 30000 ليتر 88,887
1400/01/21 30000 ليتر 88,887
1400/01/18 60000 ليتر 88,887
12345...>>