مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 45000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1088: 130588:-15670599
نماد تجاری DPEGWCAB00W991216
نام تولید کننده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
حجم عرضه 45000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 1400 390
1 5500 390
1 30000 390
تعداد حجم قیمت
1 45000 390
تاریخ حجم قیمت
1399/12/09 5500 390
1399/12/09 30000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390
تاريخ حجم قيمت
1400/01/11 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/26 9000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/02 30000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390
1399/12/02 5500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390
1399/11/21 5500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390
1399/11/21 30000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390
1399/11/12 5500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390
1399/11/04 10000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 390