مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1088: 130574:-15668895
نماد تجاری DPEGWFWB00W991223
نام تولید کننده شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 1000 300
1 1000 390
تعداد حجم قیمت
1 10000 390
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/12/25 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/25 1200 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/25 1000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/25 1400 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/25 1500 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/25 2000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400
1399/12/25 1000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 400