مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1088: 130598:-15671791
نماد تجاری DPEPDFWB00W991223
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/09
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 555.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -554445.00
حداکثر قیمت مجاز 555555.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 4500 555
تعداد حجم قیمت
1 10000 555
تاریخ حجم قیمت
1399/12/09 4500 555
تاريخ حجم قيمت
1399/12/26 3200 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 430
1399/12/17 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/12/17 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/11/20 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/11/20 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/11/20 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/10/15 12000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/10/15 12000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/10/15 12000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
1399/09/17 13000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
12