مشاهده اطلاعات نماد : نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1016: 121943:-14633211
نماد تجاری IFONIPRBFS0991226
نام تولید کننده شرکت ملی نفت ایران
محل تحویل فوب عسلويه
تاریخ عرضه 1399/12/12
نام تجاری کالا نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -43.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -43043.00
حداکثر قیمت مجاز 42957.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 10000 -43
تعداد حجم قیمت
1 10000 -43
تاریخ حجم قیمت
1399/12/12 10000 -43
تاريخ حجم قيمت
1399/04/24 35000 تن -42
1399/02/30 15000 تن -38