مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1063: 127590:-15310830
نماد تجاری ISVKSFWBEX0000125
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1399/12/10
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 500.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -499500.00
حداکثر قیمت مجاز 500500.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 500 470
1 1000 400
1 1000 460
1 1000 470
3 2000 460
2 2500 460
1 5000 500
تعداد حجم قیمت
1 5000 500
تاریخ حجم قیمت
1399/12/10 5000 500
تاريخ حجم قيمت
1399/10/07 5000 تن 390
1399/06/16 3000 تن 390
1399/06/03 2500 تن 360
1399/02/21 3000 تن 330.52
1398/09/24 500 تن 535
1398/09/23 500 تن 535
1398/09/20 500 تن 535
1398/03/19 450000 ليتر 50,058
1398/03/19 450000 ليتر 50,058
1398/03/19 450000 ليتر 50,058
12