مشاهده اطلاعات نماد : نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1064: 127695:-15323410
نماد تجاری INMPGPRBFR0991217
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل فوب اسکله شهيد رجايي
تاریخ عرضه 1399/12/10
نام تجاری کالا نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -65.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -65065.00
حداکثر قیمت مجاز 64935.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 35000 -65
تعداد حجم قیمت
1 35000 -65
تاریخ حجم قیمت
1399/12/10 35000 -65
تاريخ حجم قيمت
1399/03/27 35000 تن -52
1399/03/27 35000 تن -52
1399/01/09 35000 تن -55
1399/01/09 35000 تن -55
1398/12/05 35000 تن -52